Return to Om Oss

Organisationen

Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) högsta beslutande organ är rådgivande kommitté som sammanträder varannan månad. Rådets arbetsuppgifter är att övervaka föreningens alla kontakter, besluta om förenings verksamhetsinriktning, policy och godkärna dess budget samt fastställa föreningens mål och vision.

Medlemsdemokrati

Vart annat år väljer förbundets medlemmar till rådets kommitté,suppleanter, rivisorer och valberedning. Rådet i sin tur väljer Styrelsenordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter till förbundetsstyrelse.Rådets kommité består av 11 medlemmar.

Förbundets meddlemmar väljar också Linköpingsmoskéstiftelse styrelse som  huvudsakliga ändamål är att, å ena sidan, arbeta med Islams nyttiga verksamhet som främjar muslimernas trosutövning i Sverige. Å andra sidan, sedan ytterligare medel tillförs stiftelsen genom insamlingar m m, bygga och förvalta en moské,som kan användas för sammankomster, för att hålla bön och för undervisning av islam.